دوره های وزارت نیرو (سازمان پدافند)

فراگیران محترم، در این صفحه اطلاعات مربوط به دوره های آموزشی وزارت نیرو را می توانند دریافت نمایند.

مدیریت تداوم فعالیت های ضروری
امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا
حفاظت از زیرساخت (با اولویت مواد شیمیایی)
تدوین سناریو، طرح ریزی و ارزیابی

دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری

دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری در روز های ۲ و ۳ اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار گردید. در این قسمت می توانید، محتوای آموزشی مربوط به دوره مذکور را دانلود بفرمایید.

مستندات دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری

راهنمایی جهت دانلود: لطفا ابتدا همه پارت ها را دانلود نموده و سپس با استفاده از رمزی که برای شما پیامک می شود، آن را باز نمایید.

فیلم دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری (روز اول)

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

پارت چهارم

پارت پنجم

فیلم دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری (روز دوم)

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

پارت چهارم

جهت شرکت در آزمون و نظرسنجی مربوط به دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری از لینک زیر استفاده نمایید. آزمون چهارگزینه ای بوده و تعداد ۱۰ سوال می باشد. شرکت در آزمون در بازه ۱۵ تا ۲۳ اسفند امکان پذیر می باشد.

لینک نظرسنجی و آزمون دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری

دوره حفاظت از زیرساخت (با اولویت مواد شیمیایی)

دوره حفاظت از زیرساخت (با اولویت مواد شیمیایی) در روز های ۹ و ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار گردید. در این قسمت می توانید، محتوای آموزشی مربوط به دوره مذکور را دانلود بفرمایید.

اسلاید و مستندات دوره حفاظت از زیرساخت (با اولویت مواد شیمیایی)

راهنمایی جهت دانلود: لطفا ابتدا همه پارت ها را دانلود نموده و سپس با استفاده از رمزی که برای شما پیامک می شود، آن را باز نمایید.

فیلم دوره حفاظت از زیرساخت

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

جهت شرکت در آزمون و نظرسنجی مربوط به دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری از لینک زیر استفاده نمایید. آزمون چهارگزینه ای بوده و تعداد ۱۰ سوال می باشد. شرکت در آزمون در بازه ۱۵ تا ۲۳ اسفند امکان پذیر می باشد.

لینک نظرسنجی و آزمون دوره حفاظت از زیرساخت (با اولویت مواد شیمیایی)

دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا

دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا در روز های ۱۳ و ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار گردید. در این قسمت می توانید، محتوای آموزشی مربوط به دوره مذکور را دانلود بفرمایید.

اسلاید و مستندات دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا

راهنمایی جهت دانلود: لطفا ابتدا همه پارت ها را دانلود نموده و سپس با استفاده از رمزی که برای شما پیامک می شود، آن را باز نمایید.

فیلم دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا (روز اول)

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

فیلم دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا (روز دوم)

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

پارت چهارم

پارت پنجم

جهت شرکت در آزمون و نظرسنجی مربوط به دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری از لینک زیر استفاده نمایید. آزمون چهارگزینه ای بوده و تعداد ۱۰ سوال می باشد. شرکت در آزمون در بازه ۱۵ تا ۲۳ اسفند امکان پذیر می باشد.

لینک نظرسنجی و آزمون دوره امنیت سیستم های کنترلی و شبکه های صنعتی اسکادا

دوره تدوین سناریو، طرح ریزی و ارزیابی

دوره تدوین سناریو، طرح ریزی و ارزیابی در روز های ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار گردید. در این قسمت می توانید، محتوای آموزشی مربوط به دوره مذکور را دانلود بفرمایید.

اسلاید و مستندات دوره تدوین سناریو، طرح ریزی و ارزیابی

راهنمایی جهت دانلود: لطفا ابتدا همه پارت ها را دانلود نموده و سپس با استفاده از رمزی که برای شما پیامک می شود، آن را باز نمایید.

فیلم دوره تدوین سناریو، طرح ریزی و ارزیابی

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

جهت شرکت در آزمون و نظرسنجی مربوط به دوره مدیریت تداوم فعالیت های ضروری از لینک زیر استفاده نمایید. آزمون چهارگزینه ای بوده و تعداد ۱۰ سوال می باشد. شرکت در آزمون در بازه ۱۵ تا ۲۳ اسفند امکان پذیر می باشد.

لینک نظرسنجی و آزمون دوره تدوین سناریو، طرح ریزی و ارزیابی