شکار تهدیدهای سایبری چگونه انجام می‌شود؟

فرآیند شکار تهدید با یک کارگاه آغاز می‌شود. هدف از برگزاری این کارگاه، آشنایی با زیرساخت‌های سازمان به منظور شناسایی مؤثر مناسب‌ترین داده‌ها برای بررسی است. پس از این مشاوره اولیه، کارشناسان مجرب شکار تهدید در سازمان مستقر می‌شوند تا به جمع‌آوری داده‌های مناسب و تشخیص تهدیدها بپردازند. در نهایت نیز گزارش تهدید متناسب با سازمان، همه یافته‌ها را به شیوه‌ای قابل فهم ارائه می‌کند تا جذب و اشتراک‌گذاری آن بین کارکنان امنیت سایبری آسان باشد. برای کمک به پیاده‌سازی اقدامات اصلاحی، می‌توان یافته‌های فنی عمیق را نیز به عنوان پیوست ارائه کرد.