شکار تهدیدهای سایبری به چه معناست؟

شکار تهدیدهای سایبری فرآیندی است که در آن، زیرساخت سازمان به منظور کشف شواهد تهدیداتی که به طرق دیگر ناشناخته مانده است، به صورت کنشگرانه مورد جستجو قرار می‌گیرد. در واقع این فرآیند، آلودگی سازمان را نشان می‌دهد.
۷Safe می‌تواند شکار تهدید را برای هر سازمان بر اساس زیرساخت، سیاست‌ها و رویه‌های موجود و اولویت‌های مرتبط با امنیت سایبری آن، سفارشی‌سازی و متناسب کند.
در سبد سرویس‌های امنیت سایبری سازمان‌ها، گنجاندن شکار تهدیدهای سایبری بین تست نفوذپذیری و ریسک و انطباق می‌تواند مناسب‌ترین حالت ممکن باشد.