امنیت JWT بخش سوم – ادامه حملات شناخته شده JWT

در بخش دوم دو نمونه از حملات شناخته شده JWT معرفی گردید. در این بخش سایر حملات مطرح در خصوص JWT بحث خواهد شد. فرضیات نادرست در صحت‌سنجی رمزگذاری/امضای پشته‌ای عملیات امضا از دستکاری غیرمجاز محافظت می‌کنند. به عبارت دیگر، علیرغم اینکه، داده‌ها همچنان قابل خواندن می‌باشند، با این وجود قابل تغییر نبوده و هرگونه … ادامه خواندن امنیت JWT بخش سوم – ادامه حملات شناخته شده JWT